10Th6/22
Screenshot_20220610-121041_Chrome

Thông tư liên quan đến chọn sgk

http://thcsttmyan.pgdthapmuoidt.edu.vn/wp-content/uploads/sites/365/2022/06/598_SGDDT-TRIEN-KHAI-CUNG-UNG-SGK-6-7-NH-2022-2023-06-05-2022.pdf 25-4. QD-Danh muc-SGK lop 6 lop 7 thong-tu-25-2020-tt-bgddt-quy-dinh-lua-chon-sgk-trong-co-so-giao-duc-pho-thong 02-3. QD-TieuChi-Chon-SGK Quyet dinh so 441 danh muc sach lop 7